Postępowanie unieważnione!

 

ESTHETIC SOLUTIONS AT Andrzej Szymczak, Tomasz Pawelczak s.c. informuje, że unieważnia postępowanie ofertowe na wybór wykonawcy dla zadania dotyczącego wykonania robót budowlanych polegających na budowie budynku biurowego – Centrum badawczo-rozwojowego wraz z drogami wewnętrznymi, wjazdami i zjazdami (z drogi publicznej), miejscami parkingowymi, dojściami, małą architekturą, przewidzianego do realizacji na działkach nr 5/3, 5/4, 4/4, 4/3, arkusz 46, obręb Golęcin, położonych w Poznaniu przy ul. Margonińskiej.

Powodem unieważnienia, w nawiązaniu do pkt 25 ppkt 2 Zapytania ofertowego z dn. 10 grudnia 2018 r., jest cena najkorzystniejszej oferty przekraczająca kwotę, jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia


ESTHETIC SOLUTIONS AT Andrzej Szymczak, Tomasz Pawelczak s.c. informuje, że w związku z postępowaniem ofertowym na wybór wykonawcy dla zadania dotyczącego wykonania robót budowlanych polegających na budowie budynku biurowego – Centrum badawczo-rozwojowego wraz z drogami wewnętrznymi, wjazdami i zjazdami (z drogi publicznej), miejscami parkingowymi, dojściami, małą architekturą, przewidzianego do realizacji na działkach nr 5/3, 5/4, 4/4, 4/3, arkusz 46, obręb Golęcin, położonych w Poznaniu przy ul. Margonińskiej, w Terminie złożenia ofert tj. do dn. 22 stycznia 2019 r., wpłynęło 5 ofert.

Zamawiający dokonał otwarcia ofert dn. 23 stycznia 2019 r., o godz. 9, w Miejscu składania ofert. Oferty zostały złożone przez:

– Metrolog sp. z o.o. (z siedzibą w Czarnkowie, przy ul. Kościuszki 97, kod pocztowy 64-700),

– Ekspertis Budownictwo sp. z o.o. (z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Nieszawska 1, kod pocztowy 61-021),

– MS Budownictwo sp. z o.o. sp.k. (z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Dąbrowskiego 193a, kod pocztowy 60-594),

– W.P.I.P. sp. z o.o. sp.k. (z siedzibą w Poznaniu, przy ul. abpa A. Baraniaka 96/98, kod pocztowy 61-245),

– SCALIO sp. z o.o. (z siedzibą w Kwilczu, przy ul. Orzeszkowej 32, kod pocztowy 64-420).

 

lp.nazwa firmycena ofertowa netto
1Metrolog Sp. z o.o., Kościuszki 97, 64 - 700 Czarnków7 424 616,92 zł
2Ekspertis Budownictwo Sp. z o.o. Sp. k ul. Nieszawska 1, 61-021 Poznań8 641 631,74 zł
3M S Budownictwo Sp. z o. o. sp. k. ul. Dąbrowskiego 193A, 60-594 Poznań7 947 128,87 zł
4W.P.I.P. Sp. z o.o. Sp. k. ul. abpa A. Baraniaka 96/98, 61-245 Poznań8 257 000,00 zł
5SCALIO SP. z o.o., Orzeszkowo 32 64-420 Kwilcz10 009 214,82 zł

Uwaga! Zmiana terminu składania ofert do 22.01.2019 r.

Wybór generalnego wykonawcy

ESTHETIC SOLUTIONS AT Andrzej Szymczak, Tomasz Pawelczak s.c. ogłasza dn. 10 grudnia 2018 r. postępowanie ofertowe na wybór Wykonawcy dla zadania dotyczącego wykonania robót budowlanych polegających na budowie budynku biurowego – Centrum badawczo-rozwojowego wraz z drogami wewnętrznymi, wjazdami i zjazdami (z drogi publicznej), miejscami parkingowymi, dojściami, małą architekturą, przewidzianego do realizacji na działkach nr 5/3, 5/4, 4/4, 4/3, arkusz 46, obręb Golęcin, położonych w Poznaniu przy ul. Margonińskiej.

 

Termin złożenia ofert: do 10 stycznia 2019 r. (do końca dnia).

 

Zapraszamy do zapoznania się z Zapytaniem ofertowym i złożenia ofert.

Dermatic - zapytanie ofertowe.pdf Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy Załącznik nr 2 - wykaz wykonanych robót budowlanych Załącznik nr 3 - wzór umowy o roboty budowlane Załącznik nr 4 - wzór umowy o dofinansowanie dla PO Inteligentny Rozwój 2014-2020 Załącznik nr 5 - Projekt budowlany dla inwestycji Załącznik nr 6 - Pozwolenie na budowę Załącznik nr 7 - Projekt wykonawczy dla inwestycji Załącznik nr 8a - przedmiar instalacje elektryczne Załącznik nr 8b - przedmiar roboty budowlane Załącznik nr 8c - przedmiar instalacje sanitarne Załącznik nr 9 - opis rozbieżności

14.12.2018

ESTHETIC SOLUTIONS AT Andrzej Szymczak, Tomasz Pawelczak s.c. informuje, że w związku z postępowaniem ofertowym na wybór wykonawcy dla zadania dotyczącego wykonania robót budowlanych polegających na budowie budynku biurowego – Centrum badawczo-rozwojowego wraz z drogami wewnętrznymi, wjazdami i zjazdami (z drogi publicznej), miejscami parkingowymi, dojściami, małą architekturą, przewidzianego do realizacji na działkach nr 5/3, 5/4, 4/4, 4/3, arkusz 46, obręb Golęcin, położonych w Poznaniu przy ul. Margonińskiej, działając zgodnie z punktem XIV Zapytania ofertowego, dokonuje następujących zmian w jego treści:

 

– w punkcie I wskazano nazwisko osoby do kontaktu: Michał Idziakowski, tel.: 606 499 446,

 

– w punkcie IV zmieniono główny kod zamówienia, który winien brzmieć: „45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej”,

 

– w punkcie XIX dodaje się podpunkt 19.4. w brzmieniu: „Sposób oceny ofert (metodologia przyznawania punktacji): Kryterium – Cena netto oferty

 

Ilość punktów dla oferty porównywanej = (cena najniższa spośród złożonych ofert / cena z oferty porównywanej) x 100 pkt x 100%”.

 

Ponadto na stronie tytułowej dodano ciąg znaków promocyjnych.

 

Wprowadzone zmiany nie wpływają na przedłużenie terminu składania ofert.

 

W związku z dokonanymi zmianami Zamawiający ogłasza tekst jednolity Zapytania ofertowego.

 

Zapytanie ofertowe zmiana z dn. 14.12.2018

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi 14.12.2018

22.12.2018

ESTHETIC SOLUTIONS AT Andrzej Szymczak, Tomasz Pawelczak s.c. informuje, że w związku z postępowaniem ofertowym na wybór wykonawcy dla zadania dotyczącego wykonania robót budowlanych polegających na budowie budynku biurowego – Centrum badawczo-rozwojowego wraz z drogami wewnętrznymi, wjazdami i zjazdami (z drogi publicznej), miejscami parkingowymi, dojściami, małą architekturą, przewidzianego do realizacji na działkach nr 5/3, 5/4, 4/4, 4/3, arkusz 46, obręb Golęcin, położonych w Poznaniu przy ul. Margonińskiej, dokonuje przedłużenia terminu składania ofert do 22 stycznia 2019 r.

 

Przedłużenie terminu składania ofert związane jest z udzielonymi odpowiedziami na pytania z dn. 22 grudnia 2018 r. W związku z dokonaną zmianą Zamawiający ogłasza tekst jednolity zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe zmiana z dn. 22.12.2018

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi 22.12.2018 PW _ARC_A.26 ZESTAWIENIE 1 PW _ARC_A.27 ZESTAWIENIE 2 PW ARC opis

4.01.2019

Pytania i odpowiedzi 04.01.2019 PW_ARC_A.26 ZESTAWIENIE 1 PW_ARC_A.27 ZESTAWIENIE 2

10.01.2019

Pytania i odpowiedzi 10.01.2019 10717_DB_PW_INS_SAN_IW 10717_DB_PW_INS_SAN_SIECI 10717_DB_PW_INS_SAN_IS-4 10717_DB_uzgodnienie_AQUANET 10717_DB_decyzja PGW_WP_18.10.2018 10717_DB_PW_ARC_zestawienie_LAMPY

11.01.2019

Pytania i odpowiedzi 11.01.2019 10717_DB_PW_KON_PW_Zestawienie stali i elementów pojedynczych - klatka schodowa 10717_DB_PW_KON_PW_Zestawienie stali i elementów pojedynczych - hala 10717_DB_PW_KON_PW_Zestawienie grup wysyłkowych-klatka schodowa 10717_DB_PW_KON_PW_Zestawienie grup wysyłkowych-hala 10717_DB_PW_INS_SAN_IS-6_1

16.01.2019

Pytania i odpowiedzi 16.01.2019

 

Sprzedaż produktów

 

Szkolenia

 

Konferencje

 

Badania i rozwój